Všeobecné obchodní podmínky

Aktualizace VOP proběhla 9.5.2024

Článek 1 –⁠⁠⁠ Preambule
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravující práva a povinnosti smluvních stran vstupujících v právní vztahy se společností DECLIMA s.r.o., IČO: 1418468, sídlo Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen „dodavatel“). Dle VOP se řídí vztahy založené zejména kupními smlouvami, smlouvami o dílo, servisními smlouvami či jinými smlouvami o dodávkách zboží a služeb (dále jen „smlouva“). Bližší vymezení jednotlivého zboží včetně materiálu a služeb jsou uvedeny v nabídkovém listu spolu s cenou (dále jen „zboží“ nebo „služby“ a „nabídka“). Tam, kde je uvedeno pouze zboží či služba, použije se toto ustanovení na veškeré zboží či službu dle těchto VOP, zejména na dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – Uzavírání jednotlivých smluv
2.1 Jednotlivé smlouvy budou uzavírány následujícím způsobem:
– dodavatel zašle odběrateli nabídku, ze které si odběratel vybere zboží nebo službu;
– odběratel potvrdí výběr zboží nebo služby;
– dodavatel zašle odběrateli objednávkový list obsahující identifikační údaje odběratele a kontaktní osobu, poptávané zboží či službu včetně technických parametrů, požadavek na servis či jiné požadavky odběratele, cenu a její splatnost a termín realizace (dále jen „objednávka“);
– odběratel podepíše objednávku, a to elektronicky (formou e-mailu či digitálním podpisem).
Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy. Součástí smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatel jsou vždy tyto VOP.
2.2 Případné změny či odchylky uvedené v objednávce zavazují dodavatele pouze v případě, jestliže proti nim písemně nenamítne nesouhlas ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení objednávky.
2.3 Má se za to, že při akceptaci objednávky dodavatele odběratelem se odběratel seznámil se všemi vlastnostmi zboží a služby a že toto plně odpovídá účelu a záměru, pro který zboží či službu odebírá.
2.4 Odběratel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy získal na instalaci tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny souhlas od příslušného stavebního úřadu, pokud je vyžadován.
2.5 Odběratel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy získal na instalaci peletového kotle či kamen revizi spalinové cesty od autorizované osoby.
2.6 Dodavatel je oprávněn odmítnout instalaci zboží či poskytnutí služby, pokud odběratel nedodrží pokyny dodavatele k přípravě místa, např. příprava patky, elektro, prostupy. Dodavatel je v takovém případě dále oprávněn místo připravit na své náklady sám a následně tyto náklady (včetně marného výjezdu techniků) účtovat odběrateli jako vícepráce.
2.7 Likvidaci zbylého materiálu, obalu, stávajícího topného zařízení aj. zajišťuje odběratel.

Článek 3 – Cena a platební podmínky
3.1 Cena zboží a služeb v objednávce mají platnost 14 dnů. Další zboží a služby neuvedené v objednávce jsou za poplatek dle aktuální nabídky dodavatele.
3.2 Není-li uvedeno jinak, má se za to, že ceny uvedené v objednávce neobsahují DPH.
3.3 V případě, kdy vzejde v průběhu instalace zboží požadavek na vícepráce, je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat odběratele, a následně je oprávněn vícepráce vyúčtovat v souladu s další potvrzenou objednávkou postupem dle těchto VOP.
3.4 Cenu za dodané zboží a služby je odběratel povinen uhradit dodavateli na základě řádného účetního dokladu-faktury. Splatnost faktury je 5 dní od doručení. V případě, kdy proti faktuře nebudou ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení vzneseny odběratelem námitky, má se za to, že závazek blíže specifikovaný ve faktuře co do důvodu a výše uznává.
3.5 Zálohová faktura je vystavena ihned po potvrzení objednávky. Řádná faktura je vystavena po dodání zboží či služby. V případě velkoodběratelů je vystavena faktura po potvrzení objednávky na celkovou cenu zboží či služby. Neuhradí-li odběratel fakturu řádně a včas, bere na vědomí, že o prodlení s úhradou faktury se prodlužuje také dodací lhůta pro dodání zboží či služby. 
3.6 V případě, kdy odběratel odmítne zboží či službu převzít, aniž by mu bránily závažné důvody, má se za to, že zboží či služba byla dodavatelem řádně dodána, zhotovena, předána a dodavatel je oprávněn vystavit na zboží či službu řádný účetní doklad a nárokovat smluvenou cenu a související náklady (např. cestovní náhrady a zmeškaný čas techniků při cestě). Drobné vady či nedodělky nebránící užívání zboží či služby nejsou důvodem, pro které by bylo možné odmítnout převzetí zboží či služby.
3.7 V případě, kdy je dílo ze strany dodavatele naistalováno, ale dodavatel nemůže dílo dokončit z důvodu překážek na straně odběratele (např. není zavedena elektřina, voda apod.), je odběratel povinen dílo převzít a nepřevezme-li jej, postupuje se dle čl. 3.6. V případě postupu dle předchozí věty je dodavatel povinen dílo po odstranění překážek na výzvu odběratele nejdéle do 30 kalendářních dnů řádně dokončit.
3.8 Odběratel není oprávněn proti pohledávce dodavatele vzniklé na základě smlouvy, provést jednostranný zápočet jakékoli své pohledávky vůči dodavateli.
3.9 Velkoobchodní ceny jsou mezi smluvními stranami důvěrné a jsou považovány za obchodní tajemství.

Článek 4 – Dodání zboží a služby, přechod odpovědnosti za škodu
4.1 Smluvní strany při dodání zboží podepíší předávací protokol (dodací list). Odmítne-li odběratel předávací protokol podepsat, není dodavatel povinen přenechat zboží či službu odběrateli, je však oprávněn zboží či službu vyúčtovat se všemi vzniklými náklady, jako by tyto byly řádně dodány a realizovány.
4.2 Nebezpečí škody na zboží vzniká okamžikem jeho předání a převzetí odběratelem. V případě, kdy je zboží zakomponováno do stavby, přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem spojení zařízení s nemovitostí.
4.3 Dodavatel neodpovídá za včasné dodání zboží či služby, pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti, které nemohl sám ovlivnit, např. nehoda dopravce, nedodání materiálu ze strany třetí osoby apod.
4.4. Dodavatel je povinen provést službu v rozsahu a za podmínek stanovených v nabídce dodavatele, v souladu s platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN).
4.5. Dodavatel se zavazuje veškeré služby dle těchto VOP provádět v souladu s bezpečnostními, protipožárními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
4.6. Dodavatel se zavazuje veškeré služby dle těchto VOP provést s potřebnou péčí ve lhůtě a na místě odsouhlasené v objednávce dodavatelem.

Článek 5 – Záruční podmínky
5.1 Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží či službu ve sjednaném množství a obvyklé kvalitě.
5.2 Odběratel je povinen provádět kontrolu dodávaného zboží či služby ihned po jejím dodání. Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele nárok z odpovědnosti za vady, pokud jde o vady zjevné, ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zboží či služby.
5.3 Odběratel je povinen zboží či službu reklamovat pro skryté vady, jež existovaly již v okamžiku převzetí, bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozvěděl.
5.4 Vady budou odstraněny výměnou zboží či jeho části, opravou nebo slevou z ceny zboží či služby. Dodavatel je oprávněn určit, jakým ze způsobů bude vada odstraněna. Požadavek odběratele na způsob odstranění vady není pro dodavatele závazný.
5.5 Dojde-li k výměně zboží či jeho části, takto vyměněná věc či část věci se stává vlastnictvím dodavatele. Servis poskytnutý mimo uvedenou záruku je zpoplatněný.
5.6 Reklamaci vad je odběratel povinen učinit písemně na email: servis@declima.cz a vady dostatečně specifikovat.
5.7 Dodavatel není odpovědný za vady, pokud odběratel nejednal v souladu s pokyny dodavatele nebo v souladu s obecným užíváním výrobku, či jinak nevhodně zboží či službu používal.
5.8 Dodavatel neodpovídá za vady způsobené stávajícím topným systémem či elektroinstalací odběratele, na který bude zboží instalováno.
5.9 Dodavatel neodpovídá za vady způsobené třetí stranou (např. rozvodnou sítí), živelnými pohromami či jinými událostmi, které nemohl ovlivnit.

Článek 6 – Místo plnění
6.1 – Odběratel je povinen zajistit dodavateli v místě plnění možnost využití sociálního zařízení a elektrické energie v rozsahu požadovaném dodavatelem. Náklady s odběrem vody a elektrické energie nese odběratel.
6.2. – Odběratel je povinen před zahájením provádění služeb sdělit dodavateli veškeré informace o stavu místa a stavby, které jsou významné pro dodání zboží či provedení služeb a jeho kvalitu, zejména o stavu elektroinstalace stavby, na které se služba, resp. dílo, provádí, stavu jejího zdiva, střechy a dalších potřebných prostor a dále informace z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V případě, že v průběhu provádění služeb bude zjištěno, že odběratel nesdělil dodavateli informace uvedené v tomto bodě, odpovídá odběratel za způsobenou škodu vzniklou z neznalosti těchto informací dodavatele.
6.3 – Odběratel je povinen při poskytování služeb dodavatelem dodržet tyto podmínky :
a) domovní rozvaděč je osazen jističi a propojen s distribuční sítí, v případě novostavby doporučujeme konzultaci s technickým pracovníkem dodavatele;
b) místo k osazení komponentů na zeď je připraveno k instalaci,
c) pokud je součástí montáže FVE bateriový systém, je třeba vyhradit umístění bateriového uložiště doporučujeme vyčleněný prostor o rozměru 1,5 m x 1,5 m. Toto místo nesmí být ve sklepě pod úrovni přízemního patra, kvůli případnému požáru.
d)zároveň je třeba mít dostatečný prostor pro dopravení komponentů na místo (min. ulička 80 cm).
e) pokud dojde před instalací FVE ke změně střešní krytiny, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli a dodat nové fotografie střechy, včetně krytiny;
f) zajistit dostatečný WIFI signál v místě umístění střídače se šifrováním WPA/WPA2-PSK, případné zesílení signálu dodavatelem bude doúčtováno jako vícepráce;
g) zednické a bourací práce jsou definované jako vícepráce a budou naceněny individuálně;
h) umožnit parkování pro dodavatele v bezprostřední blízkosti místa plnění;
i) odběratel je povinen zabezpečit zboží dodané na základě smlouvy dle těchto VOP na místě plnění proti poškození, zničení, krádeži nebo vandalismu, a to až do doby převzetí díla odběratelem nebo okamžiku, kdy se zboží považuje za převzaté.
6.4 Odběratel bere na vědomí, že instalací FVE v místě plnění, mohlo dojít ke změně poměrů na střeše nemovitosti a v této souvislosti je potřebné provést vyhodnocení této změny ve vztahu k jímací soustavě (hromosvod a jeho příslušenství) příslušným odborníkem a provést případně úpravy této jímací soustavy. Odběratel bere na vědomí, že vyhodnocení stavu jímací soustavy na nemovitosti, kde byla provedena instalace FVE, stejně jako potřeba jejich případných úprav, není součástí služeb dodavatele a odběratel si musí tyto činnosti zajistit samostatně a na své náklady, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak.
6.5 Pokud není místo plnění nebo přístup k místu plnění uzpůsoben pro zahájení a provádění služeb, o čemž je dodavatel povinen odběratele bezodkladně informovat, posouvá se termín dodání zboží či služby o dobu, než bude místo plnění nebo přístup k němu uzpůsoben pro zahájení provádění služeb. Bude-li odběratel v prodlení s přípravou místo plnění dle těchto VOP a dodavatel bude skladovat nakoupené zboží pro odběratele déle než 30 dnů, má dodavatel nárok na skladné ve výši 30 Kč za každou skladovanou položku, za každý den skladování, počítaje 31. dnem od zakoupení zboží.
6.6 Jestliže dodavatel při provádění služeb narazí na překážky nebo fyzické podmínky, které ani jako zkušený dodavatel nemohl přiměřeně předvídat, a jestliže je dodavatel toho názoru, že v důsledku těchto okolností mu vzniknou dodatečné náklady a/nebo bude nutné prodloužit dobu pro dokončení služeb, je povinen o tom informovat odběratele. V oznámení dodavatele musí být uvedena povaha překážek a/nebo fyzických podmínek, s vysvětlením jejich předpokládaného dopadu, popis opatření, která podnikl nebo hodlá podniknout, jakož i rozsah předpokládaného zpoždění nebo narušení realizace prací.

Článek 7 – Dotace
7.1 Dodavatel poskytuje dále službu spočívající v administraci žádosti o dotaci na výměnu zdroje tepla (dále jen „dotace“). Pokud se ujednání uvedené v tomto článku liší od ujednáních ve zbývajících části VOP, použijí se přednostně ujednání v tomto článku, v ostatním se použijí VOP.
7.2 Jednotlivé smlouvy budou uzavírány následujícím způsobem:– odběratel poptá u dodavatele službu dotace;– dodavatel potvrdí odběrateli podmínky a cenu;– odběratel podepíše objednávku, a to elektronicky (formou e-mailu či digitálním podpisem).Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy. Součástí smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatel jsou vždy tyto VOP.
7.3 Po uzavření smlouvy vystaví dodavatel zálohovou fakturu ve výši 2.500 Kč bez DPH. Fakturu na celkovou částku vystaví dodavatel po kompletním podání dotace, tj. elektronické podání systémem AIS.
7.4 Po uhrazení zálohové faktury vyzve dodavatel odběratele k poskytnutí potřebných informací a dokumentů. Fotodokumentaci stávajícího topného systému zajistí odběratel. Odběratel je povinen požadované informace, dokumenty a potřebnou součinnost ve stanovené lhůtě poskytnout.
7.5 Nejpozději do 30 dnů od obdržení všech informací a podkladů a zajištěné fotodokumentace zpracuje dodavatel žádost o dotaci včetně zprávy o instalaci.
7.6 Dodavatel odpovídá za kompletní podání žádosti o dotaci dle informací a dokumentů poskytnutých odběratelem. Dodavatel neodpovídá za schválení dotace ani za její vyplacení.
7.7 Dodavatel je povinen předem na základě poskytnutých informací odběratelem vyhodnotit, zda má odběratel nárok na dotaci. V případě, že dodavatel vyhodnotí, že odběratel nesplňuje podmínky dotace, nevzniká dodavateli nárok na úhradu ceny za administraci dotace. Pokud tuto skutečnost dodavatel zjistí až v průběhu žádosti o dotaci z dokumentů poskytnutých odběratelem, již uhrazená záloha propadá ve prospěch dodavatele jako náhrada za promeškaný čas.
7.8. Odběratel bere na vědomí, že v případě neposkytnutí potřebné součinnosti dodavateli může dojít k zamítnutí žádosti o přidělení dotace. V takovém případě není dodavatel povinen vrátit již uhrazené platby.

Článek 8 – Odpovědnost za škodu
8.1 Škoda způsobená dodavatelem při dodání zboží či služeb dle těchto VOP, např. vadou díla nebo porušením smluvních či zákonných povinností, se limituje do výše max 5.000.000 Kč.

Článek 9 – Ukončení smlouvy a prodlení s úhradou
9.1 Smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran, anebo odstoupením za níže uvedených podmínek.
9.2 Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude odběratel v prodlení s úhradou ceny po dobu delší než 14 dnů. V případě, kdy k okamžiku odstoupení od smlouvy byla část smlouvy splněna, pak má dodavatel na výběr, zda odstoupí od celé smlouvy nebo jenom její části.
9.3 Dostane-li se odběratel do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z částky, s jejíž úhradou je v prodlení.
9.4. V případě, že dojde k ukončení smlouvy dle těchto VOP před termínem provedení díla dle objednávky odběratele jakýmkoliv způsobem a zároveň dodavatel již zpracoval projektovou dokumentaci nebo geometrické rozmístění fotovoltaických panelů nebo podal žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě, zavazuje se odběratel uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Smluvní pokuta dle předchozí věty je splatná do 14 dní od doručení písemné výzvy dodavatele na její zaplacení. Tím není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

Článek 10 – Závěrečná ustanovení
10.1 Tyto VOP mají aplikační přednost před případně existujícími všeobecnými smluvními podmínkami odběratele na dodávku zboží a služeb. Platí vždy aktuální VOP zveřejněné na www.declima.cz.
10.2 V případě, že je, nebo se stane některé z ustanovení VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou povinny si poskytnout vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
10.3 Změny nebo doplnění jednotlivých smluv a smluvních podmínek, jakož i jejích příloh vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
10.4 Veškeré smlouvy uzavřené mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé a právní vztahy s těmito související se řídí právním řádem České republiky.
10.5 Doručování písemností v souvislosti se smlouvou, jíž jsou tyto podmínky přílohou, je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků smlouvy uvedených ve smlouvě, nedojde-li ke sdělení jiné adresy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně, či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě. V takovém případě je písemnost doručena okamžikem odeslání e-mailu.
10.6 Všechny spory, které vzniknou v souvislosti s VOP budou primárně urovnány dohodou smluvních stran, případně i za použití mediátora. V opačném případě budou rozhodovány s konečnou platností před obecnými soudy České republiky s místní příslušností dle sídla dodavatele.
10.7 Práva a povinnosti z jednotlivých smluv, na něž se vztahují tyto VOP, přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

DECLIMA s.r.o.